Майдан 18 февраля 2014. Кровавая мозаика.

Фото­гра­фии хро­ники сде­ланы в период с 11:53 по 16:35. Ниже я раз­ме­стил новост­ную хро­нику этого пери­ода с сайта pravda.com.ua

23:58
У Львові захо­пили ОДА, та штур­му­ють управ­ління мілі­ції. Декілька сотень моло­дих людей прой­шли з цен­тру міста до будівлі Львівсь­кої ОДА і знову захо­пили її.
23:48
У Рів­ному штур­му­ють базу «Беркуту»
23:37
Філа­рет також закли­кав при­пи­нити насилля
Голова УПЦ КП Філа­рет у своєму звер­ненні про­сить україн­ців при­пи­нити насилля.
23:16
Гер­ман: Яну­ко­вич зби­рається звер­ну­тися до народу
Пре­зи­дент Вік­тор Яну­ко­вич має намір най­б­лиж­чим часом про­ве­сти зустріч із пред­став­ни­ками опо­зи­ції, після чого висту­пить у теле­е­фірі із заявою народу.
23:12
Глава МЗС Польщі: За ситу­а­цію в Україні від­по­ві­дає Янукович
Українська влада і пре­зи­дент Вік­тор Яну­ко­вич несуть від­по­ві­даль­ність за заго­стрення ситу­а­ції в Україні.
23:08
Макеєнко закли­кає під­при­єм­ців Києва зро­бити у середу вихідний
Голова Київсь­кої місь­кої дер­жад­міністра­ції Воло­ди­мир Макеєнко звер­нувся до сто­лич­них комер­цій­них струк­тур та при­ват­них під­при­єм­ців із закли­ком зро­бити 19 лютого вихід­ним днем.
23:07
Ген­сек НАТО зро­бив заяву щодо насилля в Україні
Гене­раль­ний сек­ре­тар НАТО Андерс Фог Расмус­сен вис­ло­вив стур­бо­ваність насил­лям в Україні.
22:51
Яну­ко­вич осо­би­сто від­по­ві­дає за ситу­а­цію в Україні — посол США
Посол США Дже­фрі Пайєт наго­ло­шує, що осо­би­ста від­по­ві­даль­ність за перебіг подій лежить на пре­зи­денту Вік­тору Януковичу.
22:51
Арбу­зов вирі­шив, що жур­налістам краще не знати, про що гово­ри­ти­муть на Кабміні
Засі­дання уряду від­бу­деться 19 лютого, але без преси.
22:30
Глава МЗС Німеч­чини Франк-Вальтер Штай­н­маєр закли­кає Європу пере­гля­нути доте­пе­рішнє неба­жання запро­ва­д­жу­вати пер­со­нальні санк­ції щодо вин­них у насиль­стві в Україні.
22:29
Кіль­кість пост­раж­да­лих активістів пере­ва­лила за дві сотні
Під час подій в цен­трі Києва у вів­то­рок пост­раж­дали більше 200 мітингувальників.
22:19
Пін­чук: сто­рони кон­флікту повинні піти на ті кроки до ком­про­місу, до яких ще вранці не були готові
Олі­гарх Вік­тор Пін­чук вва­жає, що вирі­шення кон­флікту між вла­дою та про­те­сту­валь­ни­ків має від­бу­тися мир­ним шляхом.
22:03
В Івано-Франківську Бер­кут без шоло­мів зали­шив управ­ління МВС
В Івано-Франківську люди захо­пили обласні управ­ління МВС.
21:52
Парубій — у лікарні. Інсульту немає
У «Бать­ків­щині» спро­сту­вали інфор­ма­цію про інсульт у комен­данта Штабу націо­наль­ного спро­тиву Андрія Парубія.
21:49
За вів­то­рок пост­раж­дав щонай­менше 21 журналіст
Під час зіткнень сило­ви­ків і про­те­сту­валь­ни­ків у Києві вдень 18 лютого пост­раж­дав щонай­менше 21 жур­наліст спи­сок ІМІ
21:43
На Хре­ща­тику горить барикада
Сило­вики про­до­в­жу­ють спроби засчи­стити Май­дан неза­леж­но­сті, моти­ву­ючи це «анти­те­ро­ри­стич­ною операцією».
21:39
Макеєнко: Метро не пра­ц­ю­ва­тиме, доки у Києві не буде безпечно
Роботу Київсь­кого мет­ро­полі­тену понов­лять тоді, коли, ситу­а­ція у Києві стабілізується.
21:16
Царьов в ефірі російсь­кого каналу обі­цяє, що про­тя­гом години Май­дан розженуть
Народ­ний депу­тат від Пар­тії регіонів Олег Царьов обі­цяє, що про­тя­гом години Май­дан буде розігнано.
21:10
Доб­кін: немає сенсу домо­в­ля­тися з «політич­ними імпотентами»
Голова Хар­ківсь­кої обл­дер­жад­міністра­ції Михайло Доб­кін при­гро­зив, що спроби «деста­білі­зу­вати ситу­а­цію в області» отри­ма­ють жорстку відсіч.
20:58
Яну­ко­вич вби­ває шанс на мирне вирі­шення кон­флікту — екс-посол США
Колиш­ній посол США в Україні Стівен Пай­фер вва­жає, що Вік­тор Яну­ко­вич зни­щує шанс на мирне вре­гу­лю­вання кризи.
20:51
Яце­нюк закли­кає владу ого­ло­сити перемир’я, щоб не залити Україну кров’ю
Лідер Бать­ків­щини Арсеній Яце­нюк закли­кав владу ого­ло­сити перемир’я до ранку.
20:37
Хар­ків і Крим також ого­ло­сили про мобілі­за­цію на Київ
На тра­ди­цій­ному щовечір­ньому мітингу Євро­май­дану біля пам’ятника Шев­ченку в Хар­кові від­бу­лася акція пам’яті загиб­лих у Києві і була ого­ло­шена мобілі­за­ція на Київ.
20:23
Ген­сек Ради Європи засу­див спа­лах насиль­ства у Києві
Гене­раль­ний сек­ре­тар Ради Європи Тор­бйон Ягланд закли­кав сто­рони кон­флікту в Україні утри­ма­тися від насиль­ства та роз­по­чати політич­ний діалог.
20:21
Сто­личні так­си­сти під­няли ціни вдвічі
Київські так­си­сти під­няли ціни на свої послуги в два рази.
20:18
Гер­ман озву­чила уль­ти­ма­тум опозиціонерам
Запла­но­вана на середу зустріч пре­зи­дента Вік­тора Яну­ко­вича з ліде­рами опо­зи­ції від­бу­деться після того, як у сто­лиці при­пи­ниться збройне протистояння.
20:11
СИЛОВИКИ ПОЧАЛИ ШТУРМ МАЙДАНУ
О 20 годині сило­вики роз­по­чали штурм Май­дану Неза­леж­но­сті з боку Євро­пейсь­кої площі та вулиці Інституцької.
19:41
Ахме­тов закли­кає зупи­нити кро­во­про­лиття і повер­ну­тися на переговори
Рінат Ахме­тов пере­ко­на­ний, що «немає таких обста­вин, які виправ­до­ву­ють засто­су­вання сили по від­но­шенню до мир­ного населення».
19:39
ВЛАДА ДЕ-ФАКТО ВВОДИТЬ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН
Рух транс­порту в бік Києва з опів­ночі 19 лютого 2014 року буде обмежений.
19:31
Арбу­зов пообі­цяв Фюле «зали­шити зброю безмовною»
Вико­ну­ю­чий обов’язки прем’єр –міністра Сер­гій Арбу­зов пообі­цяв євро­ко­мі­сару Ште­фану Фюле, що «Бер­кут» не засто­со­ву­ва­тиме зброю.
19:14
Під час зіткнень в Києві заги­нуло 9 осіб – міліція
Під час зіткнень між про­те­сту­ю­чими і сило­ви­ками в Києві померло 9 осіб: 7 цивіль­них і двоє міліціонерів.
19:13
5 канал від­клю­чили по всій Україні
«5 канал» від­клю­чили по всій Україні.
19:02
Мірош­ни­ченко: Яну­ко­вич розу­міє, що зачистка Май­дану нічого не вирішить
Пред­став­ник пре­зи­дента у Вер­хов­ній Раді Юрій Мірош­ни­ченко під­твер­див, що Яну­ко­вич зустрі­чався з заступ­ни­ком Тимо­шенко Олек­сан­дром Тур­чи­но­вим і не заці­кав­ле­ний у сило­вому варіанті.
19:01
Пред­став­ник пре­зи­дента: Про над­зви­чай­ний стан не йдеться
«Фак­тично ми маємо ситу­а­цію ста­білі­зо­вану, немає ані з боку про­те­сту­валь­ни­ків, ані з боку мілі­ції нама­гання пору­шити status quo», — ска­зав Мірошниченко
19:00
Пред­став­ник Яну­ко­вича роз­по­вів, про що той гово­ри­тиме з опозицією
Фор­му­вання нового уряду може від­бу­ва­тися за двома сце­наріями: коалі­цій­ним і технічним.
18:42
В УГКЦ закли­кали україн­ців при­пи­нити кровопролиття
Глава Українсь­кої Гре­ко­ка­то­ли­ць­кої Церкви Бла­жен­ні­ший Свя­то­слав закли­кав сто­рони кон­флікту при­пи­нити кровопролиття.
18:41
Пай­єтт: США роз­гля­дає всі варіанти санкцій
Кризу в Україні можна розв’язати мир­ним шляхом.
18:31
Ради в середу не буде, а Яну­ко­вич пого­во­рить з опо­зи­цією — Мірошниченко
У середу пре­зи­дент Вік­тор Яну­ко­вич зустрі­неться з ліде­рами опо­зи­цій­них фрак­цій, а Вер­ховна Рада спро­бує зібра­тися вже в четвер.
18:08
Ештон: Україна повинна негайно повер­ну­тися до пар­ла­ментсь­кого процесу
Висо­кий пред­став­ника ЄС із закор­дон­них справ і без­пе­ко­вої політики Кет­рін Ештон засу­дила насиль­ство в Україні.
18:06
Пшонка: Ніхто не уникне від­по­ві­даль­но­сті за події вівторка
Ген­про­ку­рор під­крес­лив, що перемир’я порушено.
17:58
Яну­ко­вич зустрі­неться з ліде­рами опо­зи­ції у середу
У середу від­бу­деться зустріч пре­зи­дента Вік­тора Яну­ко­вича та лідерів опозиції.
17:56
Пра­вий сек­тор вла­што­вує димову завісу на Майдані
Пра­вий сек­тор під­па­лив шини біля наметів які сто­ляли перед вхо­дами, що ведуть до Жовтне­вого палацу.
17:56
Тігіпко про­по­нує «тех­ніч­ний уряд» із узгод­же­ним прем’єром
Тігіпко вва­жає, що уряд пови­нен про­тя­гом 48 годин надати пар­ла­менту «анти­кри­зову про­граму дій», а після затвер­дження плану реформ – отри­мати «щонай­менше півріч­ний карт-бланш на про­ве­дення пере­тво­рень в країні і від пар­ла­менту, і від президента»
17:51
Депу­тати вирі­шили зро­бити собі у середу вихідний
Вер­ховна Рада у середу не буде пра­ц­ю­вати, а пле­нарне засі­дання має від­бу­тись уже у чет­вер о 10 ранку.
17:47
Метро зупи­нили, але потяги руха­ються на Хре­ща­тик. З Беркутом?
У Мет­ро­полі­тені пові­дом­ля­ють, що як міні­мум один потяг метро рухається з Дар­ниці до Хрещатику.
17:35
Толо­кон­ни­кову і Альохіу від­пу­стили без звинувачень
Колиш­ніх учас­ниць «Pussy Riot» Надію Толо­кон­ни­кову і Марію Альохіну від­пу­стили без вису­нення будь-яких звинувачень.
17:34
В Івано-Франківську активі­сти повторно захо­пили ОДА
В Івано-Франківську май­данівці повторно захо­пили облдержадміністрацію.
17:24
Поки закрито метро, проїзд у гро­мадсь­кому транс­порті буде безкоштовним
Оскільки роботу київсь­кого мет­ро­полі­тену призу­пи­нено, назем­ний гро­мадсь­кий транс­порт пра­цює в поси­ле­ному режимі і безкоштовно.
17:17
ДАІ обме­жила в’їзд у Київ
Зокрема, обме­жено в’їзд у Київ із боку жито­мирсь­кої, одесь­кої, бро­варсь­кий і бор­и­спільсь­кої трас
17:10
На Інсти­тутсь­кій лежать дві мертві людини
На бари­каді, розта­шо­ваній на вулиці Інсти­тутсь­кій, біля верх­нього входу в метро «Хре­ща­тик», лежать 2 покійники.
17:02
Гер­ман: Яну­ко­вич у Києві і зустрівся з опозиціонерами
Пре­зи­дент Вік­тор Яну­ко­вич пере­бу­ває у вів­то­рок на робо­чому місці.
16:59
Світ шоко­ва­ний ситу­а­цією в Україні і закли­кає до стриманості
Пре­зи­дент Євро­пар­ла­менту Мар­тін Шульц стур­бо­ва­ний заги­беллю про­те­сту­валь­ни­ків у Києві і закли­кає усі сто­рони кон­флікту до стриманості.
16:54
Єфре­мов попе­ре­див опо­зи­цію, що за Май­дан дове­деться відповісти
Ліде­рам опо­зи­ції не вдасться уник­нути від­по­ві­даль­но­сті за «роз­па­лю­вання гро­ма­дянсь­кого протистояння».
16:41
ВВ-шники ото­чу­ють Українсь­кий дім і пішли на Жовтне­вий палац
Водо­мет, який стояв на вулиці Оль­гинсь­кій, піді­г­нали по Інсти­тутсь­кій до Майдану
16:33
У Яну­ко­вича зви­ну­ва­тили опо­зи­цію в зриві домовленостей
Учас­ники робо­чої групи з уре­гу­лю­вання політич­ної кризи в Україні заяв­ля­ють пору­шення з боку лідерів опо­зи­ції досяг­ну­тих домо­в­ле­но­стей під час переговорів.
16:26
На заході України ого­ло­шу­ють загальну мобілі­за­цію на Київ
У ряді міст захід­ної України ого­ло­сили загальну мобілізацію.
16:23
Київське метро зупи­нило рух
Київсь­кий мет­ро­полі­тен ста­ном на 16:16 закри­тий для руху
16:07
БЕРКУТ АТАКУЄ МАЙДАН
Вулицю Гру­шевсь­кого ата­кує Беркут.
16:07
Міно­бо­рони радить мітин­гу­валь­ни­кам не про­во­ку­вати його
Міно­бо­рони вима­гає від мітин­гу­валь­ни­ків негайно звіль­нити Буди­нок офі­церів, інакше воно може «від­по­відно відреагувати».
16:04
СБУ І МВС ДАЛИ ЧАС НА ПРИПИНЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ ДО 18.00, ОБІЦЯЮТЬ ДІЯТИ ЖОРСТКО
Глави СБУ і МВС закли­ка­ють лідерів опо­зи­ції заспо­коїти про­те­сту­валь­ни­ків і повер­ну­тися за стіл пере­го­ворів і дають їм на це дві години.
15:54
Мілі­ція від­крила кри­мі­нальну справу з при­воду «масо­вих заво­ру­шень» у вівторок
Мілі­ція від­крила кри­мі­нальне про­ва­д­ження у зв’язку з масо­вими заво­ру­шен­нями в цен­трі Києва
15:51
Сило­вики побили декіль­кох операторів-журналістів
Сило­вики побили зні­мальну групу «5 каналу» в Крі­посному про­вулку у Києві — Азада Сафа­рова і Сер­гія Клименка
15:41
«Наф­то­газ» випла­тив «Газ­прому» 1,3 мільярда боргу за 2013 рік
НАК «Наф­то­газ України» ста­ном на 14 лютого 2014 року випла­тив російсь­кому «Газ­прому» 1,28 млрд доларів боргу за постав­ле­ний у 2013 році при­род­ний газ.
15:33
Тур­чи­нов, мож­ливо, у Яну­ко­вича — Яворівський
«Те, що я знаю, потрібно це ще добре перевірити, Тур­чи­нов зараз у Яну­ко­вича», — ска­зав Яворівський
15:29
Доне­цькі регіо­нали закли­ка­ють владу негайно «наве­сти порядок»
Доне­цька обласна органі­за­ція Пар­тії регіонів вима­гає від влади засто­су­вати свої мож­ли­во­сті «для наве­дення порядку».
15:26
Про­те­сту­валь­ники зай­шли в КМДА
Біля будівлі Київсь­кої міськ­дер­жад­міністра­ції на Хре­ща­тику горіли ворота, про­те­сту­валь­ники зай­шли в будівлю.
15:10
Сило­вики віді­г­нали людей від Арсенальної
Сило­вики віді­г­нали людей з боку Арсе­наль­ної, де вони заба­ри­ка­ду­вали, до площі Слави.
15:07
ВІД СУТИЧОК УЖЕ ЗАГИНУЛИ ТРОЄ ЛЮДЕЙ – БОГОМОЛЕЦЬ
Під час сути­чок з сило­ви­ками в Києві у вів­то­рок уже заги­нули три людини.
14:56
Кожара — світу: Це не мирні про­те­сти, а напади «ради­калів», засудіть їх
«Сьо­годні ради­кальні сили в Києві та інших містах України, які вида­ють себе за учас­ни­ків мир­них про­те­стів, іні­ці­ю­вали новий нічим не виправ­да­ний спа­лах насиль­ства та без­за­коння», — йдеться в його заяві.
14:50
Альохіну і Толо­кон­ни­кову після затри­мання у Сочі побили у відділку
Колишні учас­ниці «Pussy Riot» Надія Толо­кон­ни­кова і Марія Альохіна у вів­то­рок були затри­мані в Сочі.
14:46
Тітушки стрі­ляли з пісто­летів у людей — очевидець
У від­по­відь на це тітушки витяг­нули пісто­лети і почали стрі­ляти, роз­по­вів «Українсь­кій правді» оче­ви­дець події.
14:37
Про­ми­сло­вість упала на 5%
У січні 2014 року про­ми­слове вироб­ниц­тво ско­ро­ти­лося на 5% порів­няно з січ­нем 2013 року.
14:18
Мілі­ція стрі­ляє по людях з дахів будинків
На дахах будівель, які зна­хо­дяться в уря­до­вому квар­талі, зна­хо­дяться бійці спец­під­розділів, озброєні руш­ни­цями і гранатами.
14:14
Регіо­нали готу­ють свій варіант Кон­сти­ту­ції — Герман
Пар­ла­ментська фрак­ція Пар­тії регіонів може роз­г­ля­нути свій варіант про­екту змін до Кон­сти­ту­ції в рам­ках роботи від­по­від­ної тимча­со­вої спе­ціаль­ної комісії.
13:57
Львівська облрада знову вис­ло­вила недо­віру Салу
Львівська обласна рада вис­ло­вила недо­віру голові Львівсь­кої обл­дер­жад­міністра­ції Олегу Салу.
13:47
Лідери опо­зи­ції досі кон­суль­ту­ються з Риба­ком — джерело
Лідери опо­зи­цій­них фрак­цій у цей час кон­суль­ту­ються з голо­вою Вер­хов­ної Ради Воло­ди­ми­ром Рибаком.
13:39
Пра­вий сек­тор закли­кає людей з вог­не­паль­ною зброєю вийти на Майдан
Цен­траль­ний штаб Пра­вого Сек­тору закли­кав влас­ни­ків зброї сфор­му­вати загони для захи­сту людей.
13:35
Бер­кут ата­ку­вав людей біля Шовковичної
На розі Інсти­тусь­кої та Шов­ко­вич­ної почався жорст­кий розгін.
13:33
Пора­не­ному пра­воохо­ронцю допо­могли медики Майдану
Бійцю внут­ріш­ніх військ, пора­не­ному після зіткнення пра­воохо­рон­ців і про­те­сту­валь­ни­ків на вулиці Шов­ко­вич­ній у Києві, допо­могу надали медики Майдану.
13:26
На гру­дях фото­графа розір­ва­лася гра­ната, іншому охо­рона ПР зла­мала ніс
У фото­графа «Reuters» Гліба Гараніча на гру­дях розір­ва­лася гра­ната під час зіткнення про­те­сту­валь­ни­ків і сило­ви­ків. А фото­кора Мак­сима Тре­бу­хова вод офі­сом Пар­тії регіонів побила охорона
13:21
Активісти-майданівці буду­ють бари­каду в Маріїнсь­кому парку
Про­те­сту­валь­ники проти влади буду­ють бари­каду у Маріїнсь­кому парку в Києві.
13:18
«Наф­то­газ» про­сить Газ­пром» про­до­в­жити роз­строчку до сере­дини весни
«Наф­то­газ України» про­сить «Газ­пром» про­до­в­жити тер­мін дії нада­ної до 25 січня роз­строчки у роз­ра­хунку за поставки газу в 2013 році до сере­дини квітня.
13:17
Захопле­них мілі­ціо­нерів про­те­сту­валь­ники ведуть на Майдан
Учас­ники акції про­те­сту в цен­трі сто­лиці періо­дично про­во­дять по вулиці Інсти­тутсь­кій захопле­них ними спів­робіт­ни­ків мілі­ції в бік Май­дану Незалежності.
13:08
У зіткнен­нях пост­раж­дали близько 30 людей
У трьох медич­них пунк­тах євро­май­данів­ців наразі пере­бу­ває близько 25 поранени
13:04
Бого­словська каже, що Рибаку викли­кали швидку, Єфре­мов — спростовує
У голови Вер­хов­ної Ради Воло­ди­мира Рибака погір­ши­лося само­по­чуття, йому викли­кали «швидку».
12:59
Тяг­ни­бок: Влада має пів­го­дини, щоб поста­вити на голо­су­вання поста­нову опозиції
Лідер ВО «Свобода«Олег Тяг­ни­бок закли­кає негайно поста­вити на голо­су­вання поста­нову опо­зи­ції про повер­нення до Конституції-2004, щоб зупи­нити про­ти­сто­яння на вулицях.
12:45
Регіо­на­лам ска­зали, що цього тижня, мож­ливо, буде прем’єр — Шуфрич
Фрак­ція пар­тії регіонів на своєму засі­данні не обго­во­рю­вала кан­ди­да­туру на посаду прем’єра, але депу­та­там дали зро­зу­міти, що голо­су­вання може від­бу­тись уже цього тижня.
12:45
При­біч­ники регіо­налів готу­ються до бійки з майданівцями
Учас­ники про­влад­ного мітингу, що про­хо­дить біля стін Вер­хов­ної Ради під егі­дою Пар­тії регіонів, готу­ються до сутички з учас­ни­ками акції про­те­сту в цен­трі Києва.
12:23
Про­те­сту­валь­ники органі­зу­вали мед­пункт у Будинку офі­церів: там 10 поранених
Про­те­сту­валь­ники проти влади органі­зу­вали мед­пункт в Цен­траль­ному будинку офі­церів Зброй­них сил в на вулиці Гру­шевсь­кого, 30/1 в Києві.
12:21
Активістці Євро­май­дану під­па­лили машину
У Києві вночі під­па­лили авто­мо­біль активістки «Гро­мадсь­кого сек­тору» Євро­май­дану Ганни Гопко зі львівсь­кими номерами

12:11
Регіо­нали вті­ка­ють з сесій­ної зали, частину комуністів опо­зи­ція заблокувала
Депу­тати з фрак­цій Пар­тії регіонів та Ком­пар­тії зали­шили сесійну залу, проте частину КПУ опо­зи­ція забло­ку­вала у залі засідань.
12:03
Мілі­ція звітує про сімох пост­раж­да­лих силовиків
Сім мілі­ціо­нерів вна­слі­док зіткнень на вулиці Гру­шевсь­кого у Києві.
11:53
Опо­зи­ція готова сфор­му­вати новий уряд — Кличко
Опо­зи­ція готова взяти на себе від­по­ві­даль­ність за фор­му­вання нового уряду в країні, але пре­зи­дент Яну­ко­вич має ого­ло­сити достро­кові вибори.
11:51
Засі­дання Ради досі не роз­по­ча­лося. Опо­зи­ція бло­кує трибуну
Засі­дання Вер­хов­ної Ради досі не роз­по­ча­лося. Опо­зи­ційні депу­тати про­до­в­жу­ють бло­ку­вати три­буну і пре­зидію парламенту.
11:48
У опо­зи­ції кажуть, що ВР зареєстру­вала поста­нову про повер­нення до Конституції-2004
Апа­рат Вер­хов­ної Ради зареєстру­вав поста­нову опо­зи­ції про повер­нення до Кон­сти­ту­ції 2004 року.
11:48
У Києві вночі під­пали ще одну машину євромайданівця
У Києві сьо­годні вночі під­па­лили авто­мо­біль однієї з активі­сток «Гро­мадсь­кого сектору».
11:41
Цен­траль­ний офіс Пар­тії регіонів під­па­лили, Бер­кут розі­гнав людей
У будівлі Пар­тії регіонів на вулиці Липсь­кій пожежа.
11:40
Про­ку­ра­тура про­сить рай­суди Києва звіль­нити 71 активіста
До рай­он­них судів Києва вне­сено кло­по­тання про звіль­нення від пока­рання 71 активі­ста Майдану.
11:29
Політи­кою слід зай­ма­тися в Раді, а не на вулиці — посол США
Посол США Дже­фрі Пайєт закли­кав україн­ців мирно зала­го­дити конфлікт.
11:24
Луценко: Мітин­гу­валь­ники не пла­ну­ють штур­му­вати Раду
Мітин­гу­валь­ники не пла­ну­ють штур­му­вати буди­нок Вер­хов­ної Ради, якщо вона не вдасться до яки­хось ради­каль­них обур­ли­вих дій.
11:11
Активі­сти під­па­лили два «КамАЗи» на Шов­ко­вич­ній, грим­лять вибухи
На вулиці Шов­ко­вич­ній у цен­трі Києва про­те­сту­валь­ники під­па­лили два ван­тажні авто­мо­білі «КамАЗ», які бло­ку­вали проїж­джу частину
11:10
Сутички поча­лись у Маріїнсь­кому парку
В Маріїнсь­кому парку поча­лись сутички.
10:57
Дві жінки отри­мали ура­ження гумо­вими кулями. Сило­вики кида­ються шумо­вими гра­на­тами з дахів
У про­ти­сто­янні на пере­хре­сті вулиць Шов­ко­вич­ної та Інсти­тутсь­кої про­до­в­жу­ють з’являтися постраждалі.
10:56
ЦВК забло­ку­вала про­ве­дення міс­це­вих референдумів
Цен­тральна виборча комісія не може доз­во­лити про­ве­дення міс­це­вих рефе­рен­ду­мів, поки Вер­ховна Рада не ухва­лить від­по­від­ний закон.
10:51
Рада досі не пра­цює, у Рибака – екс­трена нарада
Засі­дання Вер­хов­ної Ради досі не від­крила свого засі­дання, у пар­ла­менті від­бу­ва­ються наради депутатів.
10:41
На Гру­шевсь­кого під­па­лили шини
На вулиці Гру­шевсь­кого мітин­гу­валь­ники під­па­лили шини, туди також під­тя­гу­ються силовики.

Запись опубликована в рубрике article с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.