Майдан 20 февраля 2014. Война

Хро­ника с сайта pravda.com.ua

22:11
Кіль­кість пост­раж­да­лих за три дні активістів пере­ва­лила за пів­ти­сячі — КМДА
З вів­торка до вече­рова чет­вера у сутич­ках мілі­цією пост­раж­дали 562 людини, 365 мітин­гу­валь­ни­ків доста­вили у лікарні.
22:06
Обама зви­ну­ва­тив Путіна у непо­вазі до українців
Пре­зи­дент США Барак Обама гостро роз­кри­ти­ку­вав політику Росії та осо­би­сто Воло­ди­мира Путіна щодо кризи в Україні.
21:46
Онов­ле­ний спи­сок загиб­лих під час сути­чок в Києві, серед них — журналіст
Опіз­нали 58 загиб­лих під час сути­чок сило­ви­ків та активістів у Києві.
21:42
Після зустрічі з опо­зи­цією євро­міністри пої­хали до Януковича
Після зустрічі з ліде­рами українсь­кої опо­зи­ції глави МЗС Польщі, Німеч­чини та Фран­ції пла­ну­ють про­ве­сти ще одну зустріч з пре­зи­ден­том Вік­то­ром Януковичем.
21:33
У Ахме­това запев­ня­ють, що він не виїж­д­жав з Донецька
Біз­не­смена Рінат Ахме­тов не зали­шав Україну.
21:20
Кличко: Домо­в­ле­но­стей із вирі­шення кризи в Україні поки немає
Лідер пар­тії «УДАР» Віталій Кличко заяв­ляє , що ніякі домо­в­ле­но­сті з вирі­шення кризи в країні ще не досягнуто.
21:16
В Хмель­ни­цьку зааре­шту­вали началь­ника облас­ного СБУ
Началь­ника СБУ Хмель­ни­ць­кої області Вік­тора Край­тора зааре­шту­вали одразу після його звіту у облраді та допра­вили у війсь­кову прокуратуру.
21:03
Пра­ців­ни­кам компанії-лідера на ринку пива у Хар­кові забо­ро­нили зга­ду­вати Майдан
21:03
У МВС визнали, що засто­со­ву­вали зброю на Майдані
Вранці на Май­дані Неза­леж­но­сті мілі­ціо­нери засто­су­вали зброю, щоб дати мож­ливість відійти без­зброй­ним колегам.
21:02
Два­надцятьох активістів випу­стили під осо­би­сте зобов’язання
Обо­лонсь­кий рай­он­ний суд Києва випу­стив під осо­би­сте зобов’язання два­надцятьох затри­ма­них активістів.
20:56
Тігіпко знай­шовся. Був на пере­го­во­рах з Клич­ком та Яценюком
Лідер так зва­ної анти­кри­зо­вої депу­татсь­кої групи, «регіо­нал» Сер­гій Тігіпко про­вів у чет­вер вве­чері пере­го­вори з ліде­рами «Бать­ків­щини» та «Удару» Арсенієм Яце­ню­ком і Віталієм Кличком.
20:41
Яну­ко­вич пого­ди­вся на достро­кові вибори цього року — Туск
Прем’єр Польщі Дональд Туск заяв­ляє, що пре­зи­дент України Вік­тор Яну­ко­вич в ході пере­го­ворів з пред­став­ни­ками ЄС вис­ло­вив готов­ність про­ве­сти достро­кові вибори цього року.
20:33
«Динамо», «Дні­про» та «Чор­но­мо­рець» вий­шли на матчі із чор­ними пов’язками
Фут­болі­сти «Динамо» та «Дні­пра» та їхні супер­ники вий­шли із чор­ними пов’язками на поє­динки 1/16 фіналу Ліги Європи.
20:21
ЄС ЗАПРОВАДЖУЄ САНКЦІЇ ПРОТИ РЕЖИМУ ЯНУКОВИЧА
Міністри закор­дон­них справ Євро­со­юзу домо­ви­лися вве­сти санк­ції щодо українсь­ких чинов­ни­ків, «від­по­ві­даль­них за насиль­ство і над­мірну силу».
20:18
Шев­ченко опри­люд­нив 227 під­писів депутатів
Депу­тат від Бать­ків­щини Андрій Шев­ченко опуб­ліку­вав списки 227 депу­татів, які зареєстру­ва­лися на засі­данні ВР.
20:07
Місця у Києві, де пра­ц­ю­ва­тиме Wi-Fi у разі вимкнення GSM, — мапа
Якщо буде від­клю­чення GSM у Києві, то варто поди­ви­тися на цю карту. Тут позна­чено місця, де Wi-Fi, імо­вірно, працюватиме
19:59
ЗМІ: Європа про­по­нує Яну­ко­вичу новий уряд, Кон­сти­ту­цію і вибори
Глави МЗС Німеч­чини, Фран­ції та Польщі запро­по­ну­вали «дорожню карту» розв’язання кризи в Україні, яку тепер мають узго­дити Вік­тор Яну­ко­вич та лідери опозиції.
19:53
Проти май­данів­ців засто­су­вали спец­під­розділ СБУ — джерело
Проти про­те­сту­валь­ни­ків на Май­дані засто­су­вали під­розділ СБУ Альфа.
19:46
Ген­сек НАТО закли­кає армію не ста­вати проти людей
Гене­раль­ний сек­ре­тар НАТО Андерс Фог Расмус­сен заяв­ляє, що уряд несе від­по­ві­даль­ність і не має вико­ри­сто­ву­вати над­мірну силу проти протестувальників.
19:43
Україні необ­хідні бан­ківські канікули і аудит резервів — експерт
Щоб уник­нути паніч­них настроїв, Нац­банку необ­хідно ого­ло­сити про канікули для бан­ків і запро­ва­дити чесні пра­вила гри на ринку.
19:41
Екс-суддя між­на­род­ного три­бу­налу вима­гає зустрічі з Януковичем
Голова Гро­мадсь­кої комісії з роз­слі­ду­вання та попе­ре­дження пору­шень прав людини в Україні Воло­ди­мир Васи­ленко вима­гає невід­клад­ної зустрічі з Вік­то­ром Яну­ко­ви­чем. «Вима­гаємо тер­мі­ново нака­зати керів­ни­кам сило­вих відомств при­пи­нити насиль­ство і терор проти народу України»
19:28
Літак Ахме­това летить із Доне­цька до Лондона
При­ват­ний літак Airbus A319-133X(CJ) №P4-RLA, який нале­жить СКМ Ріната Ахме­това, вилетівши із Доне­цька пря­мує до Лондона.
19:25
Моло­дому гравцю «Динамо» тітушки зла­мали щелепу і хотіли обікрасти
19:14
США ВИМАГАЮТЬ ВІД ЯНУКОВИЧА НЕГАЙНО ЗАБРАТИ СИЛОВИКІВ
США закли­ка­ють українську владу виве­сти сило­ви­ків із цен­тру Києва, а опо­зи­цію — забез­пе­чити мирні форми протесту.
19:06
Доб­кін заявив, що від­кли­кав своїх «тіту­шок» з Києва
Голова Хар­ківсь­кої ОДА Михайло Доб­кін заявив, що активі­сти «Українсь­кого фронту» з Києва повер­та­ються до Харкова.
19:01
Гер­ман вва­жає, що депу­тати в Раді про­сто ховаються
Рад­ниця пре­зи­дента, регіо­налка Ганна Гер­ман вва­жає, що депу­тати, які зібра­лися на екс­тренне засі­дання Вер­хов­ної Ради у чет­вер вве­чері, про­сто хова­ються у сті­нах парламенту.
18:59
Пол­тавську ОДА зай­няли, мілі­ція під­т­ри­мує народ — активіст
За його сло­вами, близько 18:00 у чет­вер був «неве­лич­кий штурм – і сило­вики, не роб­лячи супро­тиву, вий­шли» з ОДА, усе від­бу­лося досить мирно
18:59
Тимо­шенко вима­гає при­пи­нити пере­го­вори з Януковичем
Екс-прем’єр Юлія Тимо­шенко вва­жає, що опо­зи­ція повинна при­пи­нити пере­го­вори з пре­зи­ден­том Вік­то­ром Януковичем.
18:56
У Луцьку мілі­ція і ВВ об’єднались з протестувальниками
У Луцьку мілі­ція та частина Внут­ріш­ніх військ №1141 перей­шли на бік народу і будуть разом із Пра­вим сек­то­ром та само­обо­ро­ною забез­пе­чу­ва­ти­муть поря­док в області і місті.
18:42
Тур­чи­нов ого­ло­сив, кого ВР має від­сто­ро­нити від влади
В опо­зи­ції про­по­ну­ють від­сто­ро­нити від обов’язків в.о. міністра внут­ріш­ніх справ Віталія Захар­ченка та ген­про­ку­рора Вік­тора Пшонку.
18:37
Тігіпко, який кли­кав усіх у Раду, сам не прийшов
Члени анти­кри­зо­вої депу­татсь­кої групи, яку очо­лює Сер­гій Тігіпко, звер­ну­лися з заявою щодо вре­гу­лю­вання ситу­а­ції в країні, однак на засі­дання ВР не прийшли.
18:29
Опо­зи­ціо­нер — «регіо­на­лам»: Вам погро­жу­ють, єди­ний вихід – прийти в Раду
«Я знаю, що вам і вашим роди­нам погро­жу­ють. Але єди­ний вихід – з’явитися тут і ухва­лити потрібні рішення. Тому що він (Вік­тор Яну­ко­вич) все одно зни­щить всіх – хто коли­вався, хто не визна­чи­вся», — заявив Іллєнко
18:17
«Регіо­нал» хотів пере­не­сти засі­дання на зав­тра, його ледь не побили
Депу­тати нама­га­лися виштов­хати з сесій­ної зали регіо­нала Віталія Гру­шевсь­кого через про­во­ка­ції вла­што­вані ним.
18:11
Міно­бо­рони обі­цяє засто­су­вати зброю проти радикалів
У Міно­бо­рони готові засто­су­вати силу до ради­каль­них протестувальників.
18:01
На про­хання Яну­ко­вича Путін при­шле свою людину на пере­го­вори — джерело
Упов­но­ва­же­ний з прав людини в РФ Воло­ди­мир Лукін, як очікується, в чет­вер уве­чері при­ле­тить до Києва в яко­сті посе­ред­ника для вре­гу­лю­вання кризи на Україну.
17:56
Львівська мілі­ція заяв­ляє, що повер­нула більше поло­вини вкра­де­ної зброї
Львівська мілі­ція заяв­ляє, що повер­нула більше поло­вини зброї, вкра­де­ної із рай­від­ділів міста в ніч на 19 лютого.
17:47
У СУТИЧКАХ У КИЄВІ УБИТО ВІД 67 ДО 100 ЛЮДЕЙ
Ста­ном на 17.30 можна гово­рити про 70 загиб­лих. Ця цифра не оста­точна, інфор­ма­ція уточ­нюється. КМДА: до бюро судово-медичної екс­пер­тизи достав­лено 67 трупів.
17:46
ВР роз­по­чала засідання
Вер­ховна Рада запрацювала
17:42
ЄВРОПА ПОГОДИЛА САНКЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЧИНОВНИКІВ
Євро­пейсь­кий союз вирі­шив запро­ва­дити візові та фінан­сові санк­ції проти вин­них у засто­су­ванні ней­мо­вір­ного насиль­ства в Україні.
17:29
МЕТРО ЧАСТКОВО ВІДНОВИЛО РОБОТУ
Київсь­кий мет­ро­полі­тен част­ково від­но­вив свою роботу.
17:26
На Інсти­тутсь­кій снай­пери під­стре­лили людину під час «перемир’я»
На Інсти­тутсь­кій вже після закін­чення актив­ного про­ти­сто­яння снай­пер під­стре­лив мирну людину, яка була без каски, або іншого захисту.
17:25
Франк­ція ПР у Рів­ненсь­кій обладі саморозпустилась
Фрак­ція Пар­тії регіонів у Рів­ненсь­кій облас­ній раді прий­няла рішення про розпуск.
17:08
Апа­рат ВР вирі­шив про­ве­сти реєстра­цію депутатів
У Вер­хов­ній раді роз­по­ча­лася офі­ційна реєстрація.
17:02
Кримські татари обі­ця­ють збе­регти Крим у складі України
Лідер медж­лісу кримсь­ких татар Рефат Чуба­ров обу­ре­ний вис­лов­лю­ван­нями в Москві глави пар­ла­менту АРК Воло­ди­мира Кон­стан­ти­нова, який не виклю­чив мож­ли­вого відо­крем­лення Криму від України.
16:56
ЄВРОПЕЙСЬКІ МІНІСТРИ ВИЙШЛИ ВІД ЯНУКОВИЧА ПОХМУРИМИ
«Міністри вий­шли з АП від Яну­ко­вича з похму­рими облич­чями. Від­мо­ви­лися від запла­но­ва­ної зустрічі з пресою»
16:36
Українські дипло­мати пішли проти Міністра?
Українські дипло­мати засу­дили заяви про роз­кол країни як ззовні так і все­ре­дині України та закли­кали всі сто­рони зро­бити все залежне, щоб при­пи­нила литися кров.
16:34
Обуд­сман під­твер­джує, що Захар­ченко від­дає зло­чинні накази
Омбуд­сман Валерія Лут­ковська заяв­ляє про непри­пу­сти­мість засто­су­вання вог­не­паль­ної зброї пра­воохо­рон­цями проти протестуючих.
16:19
Глави МЗС ЄС екс­трено зби­ра­ються прий­мати санк­ції для українсь­ких верхів
«Йдеться про забо­рону в’їзду. Ми визна­чимо кон­крет­них людей. Однак ми бачимо, що ситу­а­ція роз­ви­вається, тому рішення будуть моди­фіку­ва­тися», — ска­зав Мар­тін Лідегаард
16:11
ЕКСТРЕННЕ ЗАСІДАННЯ ВР РОЗПОЧАЛИ
Віце-спікер Рус­лан Кошу­линсь­кий від­крив засі­дання Вер­хов­ної Ради у четвер
16:09
Бан­ківська система пра­цює у штат­ному режимі — НБУ
Незва­жа­ючи на складну політичну ситу­а­цію в країні, регіо­нальні під­розділи та управ­ління Націо­наль­ного Банку України про­до­в­жу­ють пра­ц­ю­вати в штат­ному режимі.
15:56
УПЦ КП закли­кає не моли­тись за владу
Синод Українсь­кої пра­во­слав­ної церкви Київсь­кого патріар­хату прий­няв рішення з 20 лютого при­пи­нити поми­нання влади під час богослужінь.
15:55
Шуф­рич при­віз у Раду про­по­зи­ції, засі­дання ще не почалося
Керів­ництва Вер­хов­ної Ради у пре­зидії немає
15:53
Яну­ко­вич пере­рвав зустріч із євро­міністрами, щоб под­зво­нити Путіну — ЗМІ
Яну­ко­вич пере­рвав роз­мову з міністрами для теле­фон­ного дзвінка до пре­зи­дента Росії Воло­ди­мира Путіна.
15:52
ЗАХАРЧЕНКО: МІЛІЦІЯ ЗАСТОСУЄ БОЙОВУ ЗБРОЮ
Пра­воохо­ронці у разі нападу засто­су­ють зброю, «екс­тре­мі­сти» мають здати зброю.
15:44
Доб­кін вирі­шив, що ВР роз­не­суть і про­по­нує про­те­стан­тів зни­щу­вати фізично
Глава Хар­ківсь­кої обл­дер­жад­міністра­ції Михайло Доб­кін пере­ко­на­ний, що домо­в­ля­тися з про­те­сту­ю­чими на Май­дані в Києві марно.
15:42
Заліз­ниця від­нов­лює рух поїздів із Заходу на Київ
Рух поїздів на ділянці Тетерів-Коростень і на ділянці Хмельницький-Жмеринка, за даними Південно-Західної заліз­ниці, відновлено.
15:36
В Раду прий­шли кілька десят­ків регіоналів
На засі­дання Вер­хов­ної Ради, до якого закли­кали опо­зи­ціо­нери, прий­шли значна кіль­кість депу­татів із влад­ної фракції.
15:22
МОЗ: ста­ном на 12:00 було 7 помер­лих. Зага­лом уби­тих – 35
З 6 до 12 години ранку чет­верга за медич­ною допо­мо­гою до бри­гад екс­тре­ної медич­ної допо­моги звер­ну­лося 60 осіб. 5 з них гос­піталі­зо­вано у важ­кому стані, іншим допо­мога надається без­по­се­ред­ньо на місці. Померло 7 осіб (2 з них спів­робіт­ники МВС).
15:12
У Чер­кась­кій СБУ зни­щу­ють документи?
У дворі управ­ління СБУ в Чер­кась­кій області палять папери.
15:06
Колона бій­ців ВДВ по дорозі на Київ потра­пила в аварію
Колона з війсь­ко­во­служ­бов­цями 25-ої повітряно-десантної бри­гади пря­му­вала до Києва, одна з машин потра­пила в аварію, заги­нули три людини.
14:49
Режим від­го­ро­ди­вся ще однієї залізо­бе­тонно бари­ка­дою і БТРами
14:33
Депу­тати зби­ра­ються в Раді, охо­рона нама­га­лася не пустити журналістів
Ста­ном на 14:30 депу­тати від опо­зи­ції про­во­дять пред­став­ни­ків преси через 5-й під’їзд. Ста­ном на 14:37 жур­налі­сти про­хо­дять через 1-й під’їзд
14:29
Пав­ленко пішов з Адміністра­ції президента
Дитячий омбуд­смен Юрій Пав­ленко подав у від­ставку з посади Упов­но­ва­же­ного Пре­зи­дента України з прав дитини.
14:16
Мости в Києві працюють
Ста­ном на 14:16 всі мости в Києві працюють.
14:13
П’ять нар­де­пів із Закар­паття вихо­дять з Пар­тії регіонів
П’ять народ­них депу­татів від Закар­паття вий­шли з Пар­тій Регіонів.
14:11
Росії дуже не подо­ба­ються санк­ції Заходу проти України
Санк­ції, які загро­жу­ють вве­сти США і Євро­союз проти ряду українсь­ких діячів, неле­гітимні з погляду між­на­род­ного права.
13:47
Макеєнко роз­по­ря­ди­вся перевірити і запу­стити метро — КМДА
Голова Київсь­кої міськ­дер­жад­міністра­ції Воло­ди­мир Макеєнко дав роз­по­ряд­ження від­но­вити роботу Київсь­кого метрополітену.
13:39
Макеєнко — Яну­ко­вичу: Жодна влада не варта людсь­ких жертв
Воло­ди­мир Макеєнко заявив про вихід з ПР та осо­би­сту від­по­ві­даль­ність за жит­тєдіяль­ність Києва.
13:38
Кличко гаран­тує без­пеку сило­ви­кам, які перей­дуть на бік народу
Кличко звер­нувся до мілі­ції та війсь­ко­вих, закли­кавши їх пере­хо­дити на сто­рону протестувальників.
13:31
12 «регіо­налів» ого­ло­сили про під­т­римку народу і скли­ка­ють Раду
Заяву під­пи­сали депу­тати: Андрій Дер­кач, Воло­ди­мир Зубик, Гри­горій Смітюх, Олек­сандр Кузь­мук, Воло­ди­мир Пехов, Воло­ди­мир Про­ди­вус, Воло­ди­мир Струк, Микола Сорока, Вік­тор Бон­дар, Вік­тор Тихо­нов, Олек­сандр та Андрій Табалови
13:26
Є відеодо­каз, що з боку Бер­куту у про­те­сту­валь­ни­ків стрі­ляли снайпери
Є віде­до­каз того, що під час від­ходу сило­ви­ків в чет­вер з вулиці Інсти­тутсь­кої снай­пери стрі­ляли по людях на май­дані Незалежності.
13:12
Макеєнко вий­шов із Регіонів і від­криє метро – Іллєнко
«Щойно гово­рив теле­фо­ном з Макеєн­ком. Він заявив, що вий­шов з Пар­тії регіонів і дає команду на від­криття метро», — напи­сав він
13:07
Кличко кличе депу­татів в Раду на поза­чер­гове засідання
Віталій Кличко закли­кав депу­татів зби­ра­тися в Раді, а пре­зи­дента Вік­тора Яну­ко­вича — йти на достро­кові вибори.
12:57
Мер Львова: За ніч вда­лось попе­ре­дити спроби напа­дів на кон­суль­ство й РДА
Мер Львова Андрій Садо­вий закли­кав жителів міста до дій з метою запо­бі­гання сце­нарію деста­білі­за­ції ситуації.
12:56
Кияни бло­ку­ють частину Внут­ріш­ніх військ і про­сять не воювати
У Києві на Повітро­флотсь­кому про­спекті 24 кияни бло­ку­ють виходи із війсь­ко­вої частини, де базу­ються кур­санти Ака­де­мії внут­ріш­ніх справ.
12:53
Сило­вики і тітушки носять одна­кові жовті стрічки
Бійці, які стрі­ляли у людей, та ті тушки носять на рука­вах жовті стрічки, або інші роз­пізна­вальні ознаки.
12:46
За ніч у Києві спа­лили ще 15 авто
20 лютого у Києві зареєст­ро­вано 15 випад­ків зай­мання авто.
12:37
Влада може спро­бу­вати «при­хва­ти­зу­вати» валютні резерви — експерт
Про­до­в­ження про­ти­сто­янь може при­ве­сти до краху еко­но­міки і роз­паду країни.
12:37
Олім­пійці хви­ли­ною мов­чання вша­ну­вали пам’ять загиб­лих в Україні
В Олім­пійсь­кому селищі Сочі від­бу­лося зібрання Олім­пійсь­кої збір­ної України на чолі з пре­зи­ден­том Націо­наль­ного олім­пійсь­кого комі­тету Сер­гієм Бубкою.
12:23
Суди Києва закри­ва­ються — депутат
До рай­он­них судів Києва, які у чет­вер мали оби­рати міру запо­біж­ного заходу для затри­ма­них активістів, масово не при­во­зять затриманих.
12:19
З Інсти­тутсь­кої по Май­дану ведуть вогонь снай­пери — спи­сок загиблих
На вулиці Інсти­ту­ць­кій зна­хо­дяться снай­пери, які ведуть при­ціль­ний вогонь по активістах само­обо­рони та людях у готелі «Україна».
12:16
Пра­вий сек­тор і Само­обо­рона вима­га­ють при­пи­нення вогню та обме­ження пов­но­ва­жень Януковича
Пра­вий сек­тор заяв­ляє, що докладе мак­си­муму зусиль для при­пи­нення кро­во­про­лиття в разі обме­ження пов­но­ва­жень Яну­ко­вича та при­пи­нення вогню з боку МВС.
12:04
У Яну­ко­вича заявили, що перемир’я необ­хідне опо­зи­ції тільки для «озброєння бойовиків»
Запев­нення опо­зи­цій­них лідерів щодо необ­хід­но­сті перемир’я і повер­нення до діа­логу є лише манев­ром для мобілі­за­ції бой­о­ви­ків з Майдану.
11:55
Тігіпко закли­кає сьо­годні ж пере­об­рати спі­кера і при­зна­чити прем’єра
Депу­тати фрак­ції Пар­тії регіонів ство­рили все­ре­дині фрак­ції анти­кри­зову депу­татську групу.
11:55
На Май­дані лежать тіла 11 загиблих
Пред­став­ники Само­обо­рони кажуть, що цих людей застре­лили мілі­цейські «снай­пери», які ціляться у голови
11:43
Спі­кер ВР АРК вва­жає, що Крим може відо­кре­ми­тися від України
Голова Кримсь­кого пар­ла­менту Воло­ди­мир Кон­стан­ти­нов не виклю­чає від­ді­лення Криму від України в разі заго­стрення ситу­а­ції в країні.
11:42
Опо­зи­ція про­сить не штур­му­вати Раду, яка може зібра­тися по обіді
Опо­зи­ція закли­кає гро­ма­дян поки що не штур­му­вати Вер­ховну Раду, в якій о 15:00 чет­верга може від­бу­тися засідання
11:41
Через паніку Яну­ко­вича зустріч з євро­міністрами пере­несли в інше місце
Зустріч пре­зи­дента Вік­тора Яну­ко­вича з гла­вами МЗС Польщі, Фран­ції та Німеч­чини пере­несли з Адміністра­ції пре­зи­дента в інше місце.
11:37
Мєдвє­дев: Влада в Україні має зібра­тися, щоб об неї не вити­рали ноги
Українська влада повинна скон­це­т­ри­ро­ваться і збе­регти ефективність.
11:27
Май­дан знову забрав Українсь­кий дім
Про­те­сту­ючі проти влади зай­няли будівлю Українсь­кого дому на Євро­пейсь­кій площі в Києві.

Запись опубликована в рубрике News с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.