Майдан 23 февраля 2014. Победа

Хро­ника с сайта pravda.com.ua

22:31
«Лені­но­пад» триває
22:23
У Сева­сто­полі загони само­обо­рони фор­му­ва­тиме «Русь­кий блок», під містом — про­ти­тан­кові «їжаки»
22:11
У Луцьку бер­кутівці на колі­нах виба­ча­лися і писали рапорти на звільнення
У Луцьку на сцені міс­це­вого Євро­май­дану близько 40 пра­ців­ни­ків спец­під­розділу «Бер­кут» напи­сали рапорти на звіль­нення після пуб­ліч­ного допиту та виба­чення силовиків.
21:42
Угор­щина дає 10 тисяч доларів пост­раж­да­лим у Києві
Міністер­ство закор­дон­них справ Угор­щини надасть допо­могу у роз­мірі 10 тисяч доларів для пост­раж­да­лих у Києві.
21:23
Тур­чи­нов: гото­вий піти, щойно сфор­мується влада, якій довіря­тиме народ
Олек­сандр Тур­чи­нов гото­вий відразу ж подати у від­ставку з поста спі­кера як тільки буде сфор­мо­вана вико­навча влада.
20:58
Тур­чи­нов назвав пріо­ри­тет України — курс на євроінтеграцію
Один із пріо­ри­тетів України — повер­нення до курсу на євроінтеграцію.
20:55
На Кіро­во­град­щині регіо­нали пішли з влади
Голова Кіро­во­градсь­кої ОДА Андрій Ніко­лаєнко 23 лютого подав у відставку.
20:49
Тур­чи­нов до при­хиль­ни­ків Яну­ко­вича: він зра­див вас
Голова Вер­хов­ної Ради Олек­сандр Тур­чи­нов звер­нувся до при­хиль­ни­ків колиш­нього пре­зи­дента Вік­тора Януковича.
20:38
Адво­ката Дзин­дзі випу­стили з СІЗО
Смалій був єди­ним з затри­ма­них активістів, хто лишався під вар­тою дотепер.
20:24
Ще один губер­на­тор склав свої повноваження
Голова Жито­мирсь­кої облас­ної дер­жав­ної адміністра­ції Сер­гій Рижук подав у відставку.
20:09
ЄС вмо­в­ля­тиме Москву не під­ри­вати еко­но­мічну допо­могу Україні
Євро­союз буде нама­га­тися пере­ко­нати Росію в інте­ре­сах України віль­ніше тор­гу­вати з ЄС та не під­ри­вати еко­но­мічну допо­могу, яку нада­ва­ти­муть Україні
19:58
У Києві сту­денти домо­глися від­ставки рек­тора медуніверситету
Сту­денти медич­ного універ­си­тету ім.Богомольця вла­шту­вали пікет під адміністра­цією вузу та домо­глися від­ставки ректора
19:53
На Він­нич­чині тисячі обу­ре­них людей зай­шли до маєтку Калетніка
Тисячі людей Калинівсь­кого рай­ону на Він­нич­чині вий­шли на пікет маєтку депу­тата від Пар­тії регіонів Гри­горія Калетніка.
19:53
У понеді­лок Авто­май­дан повезе воїнів Само­обо­рони у Межигір’я
Старт колони авто з Євро­пейсь­кої площі о 12:00.
19:36
У Криму вима­гали достро­ко­вих виборів і пока­рання чинов­ни­ків за сепаратизм
У Сім­фе­ро­полі учас­ники Все­к­римсь­кого мітингу, органі­зо­ва­ного Медж­лі­сом кримсь­ко­та­тарсь­кого народу, заявили про без­умовну під­т­римку рішень, прий­ня­тих Вер­хов­ною Радою
19:32
В інтер­неті з’явилося відео дні­про­пет­ровсь­кого Бер­куту без масок і з «кок­тей­лями Молотова»
В інтер­неті з’явилося відео з карти пам’яті, яка була вилу­чена на блок-пості у Бро­ва­рах активістами Євромайдану.
19:11
У Запорі­жжі вирі­шили не тро­щити пам’ятник Леніну, а демон­ту­вати його після рішення влади
У Запорі­жжі близько 5 тисяч активістів Май­дану зібра­лися на народне віче у неділю.
19:03
Маєток Яну­ко­вича у Доне­цьку поки­нули без охорони
До будинку, де меш­кає дру­жина Вік­тора Яну­ко­вича та сім«я його стар­шого сина, можно вільно прої­хати, зустрівши лише один пост охорони
18:52
Чехія готова забрати на без­ко­штовне ліку­вання усіх пора­не­них активістів
24– 25 лютого до Києва при­буде чесь­кий літак, який зможе забрати на ліку­вання усіх активістів, які потре­бу­ють медич­ної допомоги
18:41
Кер­нес пожалівся мілі­ції на погрози, але заяви про від­ставку не писатиме
Мер Хар­кова зали­шається чле­ном Пар­тії регіонів і не зби­рається скла­дати пов­но­ва­жень місь­кого голови.
18:22
У Хер­соні озброєні кримські тітушки поби­лися з активістами через Леніна
18:20
У Доне­цьку розтро­щили офіс пар­тії «УДАР»
У цен­трі Доне­цька неві­домі зла­мали двері і розтро­щили офіс пар­тії «УДАР».
18:00
Моги­льов: Влада Криму не допу­стить екс­тре­мізму і анархії
Рада міністрів Криму в тіс­ній коор­ди­на­ції з мілі­цією, СБУ і про­ку­ра­ту­рою здійс­ню­ють опе­ра­тивні заходи.
17:51
Макеєнко через «рупор Гер­ман» вже роз­по­ві­дає, коли почне очи­щати Київ від барикад
17:48
У Маріу­полі при­хиль­ники Яну­ко­вича напали на євро­май­данівця та журналістів
У Маріу­полі учас­ники мітингу на під­т­римку Вік­тора Яну­ко­вича, якого Рада вже поз­ба­вила пов­но­ва­жень пре­зи­дента, напали на активі­ста Євро­май­дану Євгена Кораб­льова та витягли його на свою сцену.
17:30
Мер­кель закли­кала Тимо­шенко «пра­ц­ю­вати на єдність» та запро­по­ну­вала лікування
Канц­лер Німеч­чини Анґела Мер­кель закли­кала екс-прем’єра Юлію Тимо­шенко пра­ц­ю­вати на єдин­ство країни та опозиції
17:26
У Дні­про­пет­ровську «розтоп­тали» Яну­ко­вича і «пові­сили» Колесникова
У Дні­про­пет­ровську в неділю прой­шло чер­гове віче.
17:00
Ештон споді­вається, що українці пово­ди­ти­му­ться від­по­ві­дально — заява
Євро­пейсь­кий Союз щох­ви­лини слід­кує за швид­коп­лин­ною політич­ною ситу­а­цією в Україні.
16:39
США допо­мо­жуть Україні отри­мати між­на­родну фінан­сову допомогу
США готові поспри­яти наданню Україні між­на­род­ної фінан­со­вої допомоги.
16:29
Кер­нес повер­нувся з «діло­вої зустрічі» у Женеві і пішов на Антимайдан
Мер Хар­кова Гена­дій Кер­нес повер­нувся в Україну.
16:06
Рибак: Повер­нуся в Раду за кілька днів. Ніхто по мені не стрі­ляв, це абсурд
Екс-спікер заявив, що повер­неться до роботи у Вер­хов­ній Раді «за кілька днів» – як народ­ний депу­тат України.
15:49
Тимо­шенко: Прошу не роз­гля­дати мою кан­ди­да­туру на пост прем’єра
Екс-прем’єр про­сить не роз­гля­дати її кан­ди­да­туру на посаду глави Кабі­нету міністрів
15:47
Пшонку бачили в доне­ць­кому ресторані
Екс-генпрокурора Вік­тора Пшонку в ніч на неділю бачили в одному з ресто­ранів на око­ли­цях Донецька.
15:27
Доб­кін заявив, що нікуди з ОДА не піде
Голова Хар­ківсь­кої ОДА не писав і не писа­тиме заяви про звільнення
15:20
Тимо­шенко: Якби Яну­ко­вич зай­шов до мене в камеру, він би вже їхав у кай­да­нах до Гааги
15:14
Авто­май­дан ого­ло­сив про пере­хід у опо­зи­цію до нової влади
Гро­мадсь­кий рух «Авто­май­дан» заявив про опо­зи­цій­ність до нової влади в Україні.
15:13
Росія має намір допо­ма­гати російсь­ко­мов­ним українцям
У най­б­лижчі дні Росія напра­цює кон­кретні кроки із вза­є­модії з українсь­кими роди­нами, які не бажа­ють від­ри­ва­тися від російсь­кої мови.
15:06
КМДА запу­стила марш­рутку до Межигір’я
Сто­лична влада запу­стила марш­рут гро­мадсь­кого транс­порту на Межигір’я
14:39
В Одесі — тисячні мітинги при­хиль­ни­ків і про­тив­ни­ків Євромайдану
В Одесі про­хо­дять акції при­хиль­ни­ків і про­тив­ни­ків Євромайдану.
14:32
Лука­шенко божиться, що Захар­ченко і Кур­ченко в Біло­русі не ховаються
14:22
Рада при­вела 32 закони у від­по­від­ність до Конституції-2004
14:15
Вер­ховна Рада пішла на пере­рву до понеділка
Вер­ховна Рада ого­ло­сила пере­рву до 16:00 24 лютого.
14:13
У Хар­кові два пікети — за і проти зносу Леніна
У неділю на площі Сво­боди у Хар­кові зібра­лися два пікети — захис­ники пам’ятника Леніну і при­біч­ники його знесення.
13:47
Охо­рона Межигір’я про­сить тимча­сово утри­ма­тися від поїз­док до резиденції
Після 16:00 двері Межигір’я пра­ц­ю­ва­ти­муть тільки на вихід.
13:44
Кер­нес пла­нує повер­ну­тися до Хар­кова. Про Доб­кіна не чути
Мер Хар­кова Ген­на­дій Кер­нес має намір 23 лютого повер­ну­тися до Харкова.
13:42
Вер­ховна Рада звіль­нила Богатирьову
Вер­ховна Рада звіль­нила Раїсу Бога­ти­рьову за посади міністра охо­рони здоров’я.
13:35
У Бол­гарії роз­ма­лю­вали пам’ятник Чер­воній армії в синьо-жовтий колір
13:27
Рада ска­су­вала мов­ний закон Колесніченка
Закон про основи дер­жав­ної мов­ної політики від 3 липня 2012 року визнано таким, що втра­тив чинність
13:19
Ава­ков: звіль­нені всі затри­мані активі­сти остан­ніх трьох днів
Міністер­ство внут­ріш­ніх справ прий­няло рішення про звіль­нення всіх затри­ма­них учас­ни­ків про­те­стів остан­ніх трьох днів.
13:11
Фрак­цію ПР зали­шили вже 72 депутати
Голова Вер­хов­ної Ради Олек­сандр Тур­чи­нов ого­ло­сив про вихід ще 3 депу­татів з фрак­ції Пар­тії регіонів.
13:10
РЕГІОНАЛИ ЗРАДИЛИ ЯНУКОВИЧА: «мільй­онна пар­тія стала заруч­ни­ком однієї корум­по­ва­ної Сім’ї»
Від­по­ві­даль­ність за людські жертви в ході зіткнень в Україні — на Яну­ко­вичі і його най­б­лиж­чому оточенні
12:57
Сту­денти ска­зали, кого хочуть бачити на місці Табачника
Най­більш прий­нят­ними для сту­ден­тів кан­ди­да­тами на посаду нового міністра освіти є пре­зи­дент НАУКМА, рек­тор НТУ «КПІ» та нар­деп Лілія Гриневич.
12:44
Вер­ховна Рада звіль­нила Табач­ника і Кожару
Вер­ховна Рада звіль­нила з посад міністрів науки та закор­дон­них справ.
12:38
ТУРЧИНОВА ОБРАНО В.О. ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Спі­кер ВР обра­ний в.о. пре­зи­дента України на час до вста­нов­лення резуль­татів пере­ви­борів пре­зи­дента у травні 2014 року.
12:30
РАДА ПОВЕРНУЛА МЕЖИГІР’Я У ДЕРЖВЛАСНІСТЬ
12:07
ГПУ об’єднала справи загиб­лих на Май­дані у масове вби­вство людей
Гене­ральна про­ку­ра­тура об’єднала справи по факту вби­вства людей під час мир­них акцій про­те­сту в одне провадження.
12:02
Регіо­нали збе­ру­ться на засі­дання фрак­ції — вирі­шу­вати, як бути в Раді
23 лютого нар­депи від Пар­тії регіонів пла­ну­ють про­ве­сти засі­дання фрак­ції, щоб визна­чи­тися з подаль­шою діяль­ністю у Вер­хов­ній Раді
11:32
Тимо­шенко вже зустрі­чається з послами та пла­нує візит до мами
11:26
При­кор­дон­ники: Яну­ко­вич та його чинов­ники не нама­га­лися знову виї­хати з України
Екс-президент Вік­тор Яну­ко­вич не робив повтор­ної спроби виї­хати з України.
11:15
У Росії звід­кись зна­ють, що Яну­ко­вич зустрі­чався з Тимо­шенко напе­ре­до­дні її звільнення
Вік­тор Яну­ко­вич у Хар­кові зустрі­чався з екс-прем’єром країни Юлією Тимо­шенко до її виходу на свободу.
11:01
Ава­ков: Де Яну­ко­вич, Пшонка і Захар­ченко – неві­домо. Калет­ник – у Москві
В.о. міністра внут­ріш­ніх справ України Арсен Ава­ков не знає міс­це­з­на­ход­ження Вік­тора Януковича.
10:45
Нали­вай­ченко обі­цяє затри­мати вбивць ативістів: «Біля Пукача є вільні місця»
10:40
МВФ гото­вий надати Україні фінан­сову та еко­но­мічну допомогу
Між­на­род­ний валют­ний фонд гото­вий надати допо­могу Україні, якщо її керів­ниц­тво звер­неться за нею.
10:31
Рада почала роботу з годин­ної перерви
10:16
Путін не дасть Україні гро­шей, поки не поба­чить новий Кабмін
Росія прийме рішення про виді­лення чер­го­вого траншу фінан­со­вої допо­моги Україні тільки після того, як у Києві буде сфор­мо­вано новий уряд.
10:13
Рада обго­во­рює три кан­ди­да­тури на посаду прем’єра
Вер­ховна Рада у неділю пра­ц­ю­ва­тиме над ство­рен­ням коалі­ції, а після цього може роз­по­чати обго­во­рення кан­ди­да­тури прем’єр-міністра.
09:51
За добу допо­моги меди­ків потре­бу­вали 42 активі­сти. Загиб­лих немає
За останню добу ста­ном на 6:00 23 лютого за медич­ною допо­мо­гою звер­ну­лося 42 особи, 33 з них госпіталізовано.
09:26
Лідер «Оплоту», який напав на Май­дан у Хар­кові, про­сив депу­татів озброїти тітушків
Депу­татів міс­це­вих рад на з’їзді у Хар­кові закли­кали «ство­рити у кож­ному регіоні за раху­нок бюд­жет­них коштів народні дру­жини» та озброїти учас­ни­ків Анти­май­данів «чим можете»
08:26
До Межигір’я всю ніч при­хо­дили люди
Вночі з суб­оти на неділю до рези­ден­ції Вік­тора Яну­ко­вича в Межигір’ї від­но­ви­вся потік людей

Запись опубликована в рубрике News с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.