отзыв о фотографе: Організатори спортивно-благодійної акції «Пробіг під каштанами 2011″»

«Вот уже тре­тий год Кон­стан­тин Сова явля­ется орга­ни­за­то­ром репор­таж­ной съемки спор­тив­ного празд­ника «Про­бег под каш­та­нами». Фото­гра­фии все­гда дина­мичны, порт­реты выра­зи­тельны. Это насто­яще репор­таж­ное мастер­ство». Спа­сибо Вам, Костя.

 

ПОДЯКА. Органі­за­тори спортивно-благодійної акції «Пробіг під каштанами-2011» щиро дяку­ють Парт­неру: ФОТОСТУДИЯ СОВЬІ. За знач­ний вне­сок в органі­за­цію та попу­ля­ри­за­цію бла­годій­ного свята, при­вер­нення сус­піль­ної уваги до про­блем дитя­чої смерт­но­сті в Україні та без­цін­ний вклад у поря­ту­нок Життя українсь­ких дітей.

Від імені органі­за­торів спортивно-благодійної акції «Пробіг під каш­та­нами» Ірина Куз­нє­цова. Пре­зи­дент бла­годій­ного фонду «Пробіг під каштанами»

Команда фотографов (Киев) на репортажной фотосъемке "Пробега под каштанами"

Команда фото­гра­фов (Киев) на репор­таж­ной фото­съемке «Про­бега под каштанами»

Запись опубликована в рубрике Отзывы. Добавьте в закладки постоянную ссылку.